# ENG #

GENERAL CONDITIONS

1. Payment Terms

At the online shop, with PayPal or credit card.

2. Price

The DVD costs the price shown, wich is current at the moment of the confirmation of the request.

3. Delivery Terms

When products has to be delivered out of the European Union, Teidees Audiovisuals is not responsible for the payment of possible taxes or importation rights established by the delivery country. These costs are not included in the price.

The delivery date of the DVD is around fifteen days. Teidees Audiovisuals makes a weekly delivery by certificate mail. At that time, you will receive a confirmation email and the delivery reference number of your packet.

IMPORTANT: Teidees Audiovisuals is not responsible for possible delivery delays caused by the Post Office or local Customs of the delivery country.

4. Confidentiality

The personal information of the customers is confidecial and Teidees Audiovisuals commits not to communicate, distribute or selling it to a third party.

5. Other points of sale

You can also purchase the Other Voices DVD at the following points of sale:

Teidees Audiovisuals
Laforja, 118 Principal (Barcelona) – 931053874

Associació TEAdir
Can Jordana – Ebre, 27 (Sant Boi de Llobregat) – Tel. 647 573 339

 

# CAT #

CONDICIONS GENERALS

1. Formes de pagament

A la botiga on-line, per mitjà de PayPal o targeta de crèdit.

2. Preu

El DVD es ven al preu que s'indica, el qual és vigent en el moment de la confirmació de la comanda.

3. Entrega

Quan els productes hagin de ser entregats fora de la Unió Europea, Teidees Audiovisuals no es fa responsable del pagament de possibles tasses o drets d'importació establerts pel país d'entrega. Aquests imports no estan inclosos al preu.

El termini d'entrega del DVD és d'uns 15 dies aproximadament. Teidees Audiovisuals realitza un enviament setmanal mitjançant correu certificat. En aquest moment, rebràs un correu electrònic de confirmació i el número de localitzador del teu paquet postal per si en vols fer el seguiment. 

IMPORTANT: Teidees Audiovisuals no es responsabilitza en cap cas dels possibles retards en les entregues causats pels serveis de correus o duanes locals del país de destí.

4. Confidencialitat

La informació personal rebuda de cada client és confidencial i Teidees Audiovisuals es compromet a no comunicar-la i/o distribuir-la o vendre-la a tercers.

5. Altres punts de venda

També podeu adquirir el DVD del documental Unes altres veus als següents punts de venda:

Teidees Audiovisuals
Laforja, 118 Principal (Barcelona) – 931053874

Associació TEAdir
Can Jordana – Ebre, 27 (Sant Boi de Llobregat) – Tel. 647 573 339

 

# ES #

CONDICIONES GENERALES

1. Formas de pago

En la tienda on-line, mediante PayPal o tarjeta de crédito.

2. Precio

El DVD se vende al precio que se indica, vigente en el momento de la confirmación del pedido.

3. Entrega

Cuando los productos deban ser entrados fuera de la Unión Europea, Teidees Audiovisuals no se hace responsable del pago de posibles tasas o derechos de importación establecidos por el país de entrega. Estos importes no están incluidos en el precio.

El plazo de entrega del DVD es de unos quince días aproximadamente. Teidees Audiovisuals efectúa un envío semanal mediante correo certificado. En este momento, recibirás un correo electrónico de confirmación y el número de localizador de tu paquete postal por si quieres hacer el seguimiento. 

IMPORTANTE: Teidees Audiovisuals no se responsabiliza en ningún caso de posibles retrasos en las entregas causados por los servicios de Correos o Aduanas locales del país de destinoí.

4. Confidencialidad

La información personal recibida de cada cliente es confidencial yTeidees Audiovisuals se compromete a no comunicarla i/o distribuir-la o venderla a un tercero.

5. Otros puntos de venta

También podéis adquirir el DVD documental Otras voces a los siguientes puntos de venta:

Teidees Audiovisuals
Laforja, 118 Principal (Barcelona) – 931053874

Associació TEAdir
Can Jordana – Ebre, 27 (Sant Boi de Llobregat) – Tel. 647 573 339